Biografija

Dr Stefan Janković (Beograd, 1987) je završio diplomske, master i doktorske studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde trenutno radi kao docent. Takođe, angažovan je kao predavač na Arhitektonskom fakultetu na istom univerzitetu. Za master rad Kulturna proizvodnja i urbani prostori: primer sociogeneze njujorških grafita, dobio je Nagradu dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski, master ili magistarski rad u filozofskim i sociološkim naukama. Tokom 2015. godine, stručno se usavršavao kroz studijski boravak na Odeljenju za istorijsku sociologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu, Češka republika. Od 2018. godine, on je i Direktor terena u Nacionalnom timu Srbije za Evropsko društveno istraživanje. Naporedo sa angažovanjem na brojnim nacionalnim i internacionalnim istraživačkim projektima, autor je brojnih članaka, poglavlja u monografijama, kao i kourednik monografije Towards Understanding of Contemporary Migration. Causes, Consequences, Policies, Reflections. Njegova područja interesovanja i ekspertize obuhvataju društvenu ontologiju, epistemološke izazove savremenih društvenih nauka, preko prostorne i urbane sociologije, sve do društvenih praksi i svakodnevnog života.

Nazad na početnu stranu